Skargi i wnioski

Szanowni Państwo,
w celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków poniżej uprzejmie przedstawiamy informację o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Pruszkowie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity – Dz. U. 2018.23 ze zm.) Rozdział 5a Tryb rozpatrywania skarg i wniosków – art. 41a - 41e ustawy.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U.2012.524).

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku
Właściwy organ określa art. 41b Prawo o ustroju sądów powszechnych:
Art. 41b.
§ 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

Wymogi formalne skargi/wniosku
Skarga/wniosek powinny zawierać:

 • datę wniesienia skargi/wniosku,
 • imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
 • adres wnoszącego skargę/wniosek,
 • zwięzłą treść skargi/wniosku,
 • sygnaturę akt sprawy, którego dotyczy skarga/wniosek,
 • podpis skarżącego/wnioskodawcy.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu

 • nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.
 • Skargi pozostawiane bez rozpoznania
 • skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Wnoszenie skarg /wniosków
Skargę/wniosek można złożyć:

 • na piśmie adresując:
  SSR Łukasz Kluska
  Prezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie
  05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 22
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: srpruszkow@warszawa.so.gov.pl (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji),
 • ustnie do protokołu (skargi i wnioski składane ustnie przyjmowane są przez pracowników Biura Obsługi Interesanta tut. Sądu),
 • skargi/ wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta na Biurze Podawczym (I piętro) lub drogą pocztową.

Termin załatwienia skargi/wniosku
Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi /wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-10-29 10:19
Opublikowany przez: Małgorzata Szocińska
Aktualizowany dnia: 2021-05-10 12:49
Aktualizowany przez: Małgorzata Szocińska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 8 682