Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych - Agata Dziergowska
05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 22
tel. (22) 7334 006
fax. (22) 7334 169
e-mail: 
iod@pruszkow.sr.gov.pl


Do zadań Inspektora Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie należy:

 • informowanie Administratora danych, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz polityk Administratora danych lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych;
 • podejmowanie działań zwiększających świadomość w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych;
 • współpraca oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą oraz udzielanie w imieniu Administratora informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Do zadań Inspektora Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, wyznaczonego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U.2019.125), należy:

 1. informowanie Administratora oraz osób zajmujących się przetwarzaniem o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszej ustawy oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych;
 2. prowadzenie działań podnoszących świadomość oraz organizowanie szkoleń dla osób uczestniczących w operacjach przetwarzania;
 3. monitorowanie zgodności przetwarzania danych przez Administratora oraz osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych z przepisami niniejszej ustawy oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych;
 4. monitorowanie realizowania polityk Administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym przydział na ich podstawie obowiązków dla osób zajmujących się przetwarzaniem;
 5. współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. monitorowanie realizacji zaleceń, o których mowa w art. 38 ust. 4 Ustawy oraz przedstawianie Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych  stanu ich realizacji;
 7. pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 38 Ustawy oraz prowadzenie z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 8. pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec osób, których dane dotyczą w zakresie przysługujących jej praw, o których mowa w rozdziale 4 Ustawy;
 9. przygotowywanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych, w przypadku, o którym mowa w art. 37 Ustawy oraz monitorowanie wykonania tych zaleceń;
 10. sporządzanie i przekazywanie Administratorowi raz na rok, do końca I kwartału za rok ubiegły, sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu ochrony i sposobu przetwarzania danych osobowych.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2015-06-26 13:29
Opublikowany przez: Małgorzata Szocińska
Aktualizowany dnia: 2021-06-23 14:08
Aktualizowany przez: Małgorzata Szocińska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 3 012