Zarządzenie nr 33/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 24.03.2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Sądu Rejonowego w Pruszkowie

Usunięto obraz.

 

ZARZĄDZENIE NR 33/2020

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE

z dnia 24 marca 2020r.

w sprawie ograniczenia pracy Sądu Rejonowego w Pruszkowie

 

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2  oraz art. 54  § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020, poz. 365 t.j.),w zw. z art. 207 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1040 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2019 poz 1239 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Polecam wszystkim Przewodniczącym Wydziałów Sądu Rejonowego w Pruszkowie zdjęcie z wokandy wszystkich terminów rozpraw i posiedzeń jawnych wyznaczonych w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie na miesiąc kwiecień 2020 r., z wyjątkiem spraw określonych w § 2 Zarządzeniu nr 28/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 13 marca 2020 r. oraz spraw w których wobec oskarżonego stosowane jest tymczasowe aresztowanie

§ 2.

Zobowiązuję Przewodniczących Wydziałów do przekazania w każdy kolejny piątek do godziny 15:00 Kierownikowi Oddziału Administracyjnego wykazu spraw, które będą prowadzone w następnym tygodniu (sygnatura, strony, przedmiot sprawy) ze jednoczesnym wskazaniem spraw zdjętych z wokandy lub odwołanych.

§ 3.

Zobowiązuję Kierownika Oddziału Administracyjnego i Oddziału Kadr do bieżącego zamieszczania wykazu spraw i informacji wskazanych w § 2 na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Pruszkowie oraz przy drzwiach wejściowych do budynku Sądu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

O treści zarządzenia proszę poinformować Kierownika Oddziału Administracyjnego i Oddziału Kadr oraz wszystkich zainteresowanych poprzez umieszczenie niniejszego zarządzenia na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Pruszkowie oraz tablicy ogłoszeń przy drzwiach wejściowych do budynku sądu.

 

 

Do wiadomości:

  1. Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie
  2. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie,
  3. Przewodniczący Wydziałów, Sędziowie, Asesor, Referendarze Sądowi, Asystenci Sędziów, Urzędnicy – wszyscy zatrudnieni w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie.
Załącznik Rozmiar
Zarządzenie 33/2020 901.46 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-03-25 14:56
Opublikowany przez: Magdalena Barcińska
Aktualizowany dnia: 2020-03-25 15:14
Aktualizowany przez: Magdalena Barcińska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 997