Wpisy do księgi wieczystej

WPISY DO KSIĘGI WIECZYSTEJ 

W celu dokonania wpisu w księdze wieczystej należy:
1) wypełnić formularz KW - WPIS

Wniosek o wpis w księdze wieczystej - pobierz wniosek do wypełnienia 

2) dołączyć dokumenty (oryginały, postanowienia sądu i decyzje administracyjne w odpisie wydanym przez organ);
3) uiścić należną opłatę sądową.


DZIAŁ I-O KSIĘGI WIECZYSTEJ - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Wniosek o wpis w księdze wieczystej, dział I-O - zobacz przykładowo wypełniony wniosek

 •  Opłata 60,-  zł  - ujawnienie podziału działki na podstawie:
  - wypisu z rejestru gruntów oraz  wyrysu z mapy ewidencyjnej lub mapy sytuacyjnej.
 • Opłata 60,-  zł - zmiana nazwy/numeru ulicy, zmiana sposobu korzystania z nieruchomości  na podstawie:
  - wypisu z rejestru gruntów.
 •  Opłata 60,-  zł -ujawnienie budynku (budynek ujawnia się tylko na użytkowaniu wieczystym gruntu oraz budynek, z którego wyodrębnia się lokale)

DZIAŁ II KSIĘGI WIECZYSTEJ – WŁASNOŚĆ

Wniosek o wpis w księdze wieczystej, dział II - zobacz przykładowo wypełniony wniosek

 • Opłata 150,- zł - wpis własności na podstawie:
  - postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
  - postanowienia o dziale spadku,
  - postanowienia o zniesieniu współwłasności,
  - aktu poświadczenia dziedziczenia,
  - podziału majątku dorobkowego,
  -wyroku rozwodowego (zawierającego orzeczenie w przedmiocie podziału majątku).
 • Opłata 200,- zł - wpis własności na podstawie:
  - wyroku rozwodowego (bez orzeczenia o podziale majątku).
 • Opłata 60,- zł -zmiana danych osobowych na podstawie:
  - odpisu skróconego aktu małżeństwa,
  - decyzji administracyjnej,
  - KRS.

DZIAŁ III KSIĘGI WIECZYSTEJ – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

Wniosek o wpis w księdze wieczystej, dział III - zobacz przykładowo wypełniony wniosek

 • Opłata 30,-  zł  - wykreślenie ostrzeżenia na podstawie:
  - postanowienia o umorzeniu egzekucji,
  - postanowienia sądowego.
 • Opłata 75,-  zł - wykreślenie praw osobistych np. dożywocie, najem, dzierżawa na podstawie:
  umowy,
  - aktu zgonu,
  - oświadczenia uprawnionego z podpisem notarialnie poświadczonym.
 • Opłata 100,-  zł - wykreślenie służebności osobistej, służebności gruntowej, użytkowania na podstawie np.:
  - aktu zgonu (służebność osobista),
  - oświadczenia uprawnionego o zrzeczeniu się służebności z podpisem notarialnie poświadczonym (służebność gruntowa/ osobista/użytkowanie).
 • Opłata 200,-  zł - wpis służebności osobistej, służebności gruntowej, użytkowania na podstawie:
  - aktu notarialnego,
  - postanowienia sądowego (służebność osobista/gruntowa).

 DZIAŁ IV KSIĘGI WIECZYSTEJ – HIPOTEKA

Wniosek o wpis w księdze wieczystej, dział IV - zobacz przykładowo wypełniony wniosek

 • Opłata 200,-  zł - wpis hipoteki (jednej)  na podstawie:
  - zaświadczenia banku oraz oświadczenia właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki,
  - tytułu wykonawczego,
  - postanowienia sądowego
  - operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego (wymagany przy wpisie hipoteki na nieruchomości rolnej o powierzchni większej niż 0,3 ha). 
 • Opłata 100,-  zł - wykreślenie hipoteki (jednej) na podstawie:
  - zezwolenia banku na wykreślenie hipoteki,
  - oświadczenia wierzyciela z podpisem notarialnie poświadczonym.
 • Opłata 150,-  zł - zmiana hipoteki (jednej) na podstawie np. 
  - zaświadczenia banku,
  - oświadczenia wierzyciela z podpisem notarialnie poświadczonym. 
 • Opłata 150,-  zł - wpis roszczenia wierzyciela hipotecznego o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne na podstawie:
  - oświadczenia właściciela/-li z podpisem notarialnie poświadczonym. 
 •  Opłata 60,-  zł - przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne na podstawie np
  - oświadczenia banku.
 • Opłata 60,-  zł - zmiana pierwszeństwa hipoteki na podstawie np.
  - oświadczenia banku. 
 • Opłata 60,-  zł - zmiana wierzyciela na podstawie np.
  - oświadczenia banku,
  - umowy cesji wierzytelności. 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2013-08-08 13:04
Opublikowany przez: Małgorzata Kloc
Aktualizowany dnia: 2018-09-10 16:04
Aktualizowany przez: Paulina Wojtczak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 142 953