Wielkość tekstu:
Mapa serwisu Kontakt

Skargi i wnioski

Szanowni Państwo,
w celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków poniżej uprzejmie przedstawiamy informację o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Pruszkowie.

 

Podstawa prawna
• Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e). Nowelizacja ustawy, m.in. w tym zakresie weszła w życie w dniu 28 marca 2012 r. (Dz. U.2011.203.1192).

Wyciąg z Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070) - pobierz

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524) – weszło w życie 17 maja 2012 r. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. - pobierz

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest Prezes Sądu. 
 
Wymogi formalne skargi/wniosku
Skarga/wniosek powinny zawierać:

• datę wniesienia skargi/wniosku,
• imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
• adres wnoszącego skargę/wniosek,
• zwięzłą treść skargi/wniosku,
• sygnaturę akt sprawy, którego dotyczy skarga/wniosek,
• podpis skarżącego/wnioskodawcy.

 Wzór skargi/wniosku-pobierz 

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu
•  nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi pozostawiane bez rozpoznania
• skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Wnoszenie skarg /wniosków
Skargę/wniosek można złożyć:

• na piśmie adresując:

SSR Łukasz Kluska
Prezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie
ul. Kraszewskiego 22

05-800 Pruszków 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej – srpruszkow@warszawa.so.gov.pl (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji),

• ustnie do protokołu (skargi i wnioski składane ustnie przyjmowane są przez pracowników Biura Obsługi Interesanta tut. Sądu),

Wzór protokołu - pobierz

• skargi/ wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta na Biurze Podawczym (I piętro) lub drogą pocztową.

Termin załatwienia skargi/wniosku
Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi /wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia
.