Petycje

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania w sprawach dotyczących petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tekst jednolity - Dz. U. 2018.870).


Podmioty uprawnione do złożenia petycji:

1)    osoba fizyczna;
2)    osoba prawna;
3)    jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie :

1)    publicznym;
2)    podmiotu wnoszącego petycje;
3)    podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Sposób wniesienia petycji:

Petycję składa się w formie pisemnej:

1)    w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Pruszkowie;
2)    poprzez przesłanie jej drogą pocztową na adres:

Sąd Rejonowy w Pruszkowie
ul. Kraszewskiego 22
05-800 Pruszków

albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1)    poprzez przesłanie jej na adres poczty elektronicznej Sądu: srpruszkow@warszawa.so.gov.pl
2)    poprzez platformę ePUAP.

Na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Pruszkowie publikuje się informację o złożonych petycjach w postaci odwzorowania  cyfrowego (skan)  petycji i daty jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Informacja jest aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-04-03 14:21
Opublikowany przez: Małgorzata Kloc
Aktualizowany dnia: 2018-08-02 09:29
Aktualizowany przez: Małgorzata Kloc
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 268