Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych - Agata Dziergowska
05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 22
tel. (22) 7334 006
fax. (22) 7334 169
e-mail: adziergowska@pruszkow.sr.gov.pl
           iod@pruszkow.sr.gov.pl


Do zadań Inspektora Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie należy:

a)      informowanie Administratora danych, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

b)     monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz polityk Administratora danych lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych;

c)      podejmowanie działań zwiększających świadomość w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych;

d)     współpraca oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

e)      pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą oraz udzielanie w imieniu Administratora informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Do zadań Inspektora Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, wyznaczonego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U.2019.125), należy:

1)     informowanie Administratora oraz osób zajmujących się przetwarzaniem o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszej ustawy oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych;

2)     prowadzenie działań podnoszących świadomość oraz organizowanie szkoleń dla osób uczestniczących w operacjach przetwarzania;

3)     monitorowanie zgodności przetwarzania danych przez Administratora oraz osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych z przepisami niniejszej ustawy oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych;

4)     monitorowanie realizowania polityk Administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym przydział na ich podstawie obowiązków dla osób zajmujących się przetwarzaniem;

5)     współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

6)     monitorowanie realizacji zaleceń, o których mowa w art. 38 ust. 4 Ustawy oraz przedstawianie Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych  stanu ich realizacji;

7)     pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 38 Ustawy oraz prowadzenie z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych konsultacji we wszelkich innych sprawach;

8)     pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec osób, których dane dotyczą w zakresie przysługujących jej praw, o których mowa w rozdziale 4 Ustawy;

9)     przygotowywanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych, w przypadku, o którym mowa w art. 37 Ustawy oraz monitorowanie wykonania tych zaleceń;

10) sporządzanie i przekazywanie Administratorowi raz na rok, do końca I kwartału za rok ubiegły, sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu ochrony i sposobu przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2015-06-26 13:29
Opublikowany przez: Małgorzata Kloc
Aktualizowany dnia: 2020-10-18 19:37
Aktualizowany przez: Małgorzata Kloc
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 2 966