Informacje ogólne WKW

VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pruszkowie zajmuje się:
- rozpoznawaniem wniosków o założenie ksiąg wieczystych i o wpis do księgi wieczystej;
- wydawaniem odpisów z ksiąg wieczystych; 
- wydawaniem zaświadczeń z ksiąg hipotecznych i ze zbiorów dokumentów;
- wydawaniem odpisów dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg hipotecznych i zbiorów dokumentów oraz odpisów aktów notarialnych przekazanych przez notariuszy;
-wydawaniem kserokopii dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg hipotecznych, zbiorów dokumentów oraz kserokopii aktów notarialnych przekazanych przez notariuszy;
- przyjmowaniem interesantów w sprawach wieczystoksięgowych.

Pracownik Sekretariatu Wydziału Ksiąg Wieczystych na Biurze Obsługi Interesanta:
- nie udziela porad prawnych;
- nie udziela informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych w tym m.in. o ochronie danych osobowych;
- nie dyktuje treści wniosków oraz nie wypełnia formularzy - wnioskodawca sam precyzuje treść wniosku;
- nie wykonuje kserokopii składanych wniosków - w celu uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku należy przedstawić jego dodatkowy egzemplarz.

Każdorazowo przed wejściem do Biura Obsługi Interesanta należy pobrać numerek:
„D” -ODPISY lub „E” – WNIOSKI.

  • W celu szybszej i sprawniejszej obsługi prosimy,  aby składany wniosek – formularz był wypełniony i czytelnie podpisany. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz załączniki.
  • Informacje i przykładowe wzory o najczęściej rozpoznawanych sprawach w Wydziale Ksiąg Wieczystych zostały zamieszczone w poszczególnych zakładkach.

Podstawowe informacje o postępowaniu wieczystoksięgowym. Wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej może złożyć:
- właściciel nieruchomości,
- użytkownik wieczysty,
- osoba na rzecz której wpis ma nastąpić, 
- wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które ma być wpisane w księdze wieczystej,
- odpowiedni organ w sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy prawa.

  • Sąd wieczystoksięgowy jest sądem o ograniczonej kognicji. Rozpoznając wniosek o wpis bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej. 
  • Sąd zwraca wniosek bez wezwania o uiszczenie należnej opłaty. W zarządzeniu o zwrocie wskazuje wysokość należnej opłaty sądowej. Wniosek opłacony w terminie tygodniowym jest rozpoznany z datą pierwotnego wpływu.
  • Sąd oddala wniosek, jeżeli brak jest podstaw do wpisu albo istnieją przeszkody do jego dokonania.
  • Wnioski składane do wydziału rozpoznawane są w kolejności wpływu.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2013-08-08 12:53
Opublikowany przez: Małgorzata Kloc
Aktualizowany dnia: 2018-09-10 14:50
Aktualizowany przez: Małgorzata Kloc
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 8 388