Wielkość tekstu:
Mapa serwisu Kontakt

Wpisy do księgi wieczystej

WPISY DO KSIĘGI WIECZYSTEJ 

W celu dokonania wpisu w księdze wieczystej należy:
1) wypełnić formularz KW - WPIS

Wniosek o wpis w księdze wieczystej - pobierz wniosek do wypełnienia 


2) dołączyć dokumenty (oryginały, postanowienia sądu i decyzje administracyjne w odpisie wydanym przez organ);
3) uiścić należną opłatę sądową.

 

 

DZIAŁ I-O KSIĘGI WIECZYSTEJ - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI


Wniosek o wpis w księdze wieczystej, dział I-O - zobacz przykładowo wypełniony wniosek

 •  Opłata 60,-  zł  - ujawnienie podziału działki na podstawie:

- wypisu z rejestru gruntów oraz  wyrysu z mapy ewidencyjnej lub mapy sytuacyjnej.

 • Opłata 60,-  zł - zmiana nazwy/numeru ulicy, zmiana sposobu korzystania z nieruchomości  na podstawie:

- wypisu z rejestru gruntów.

 •  Opłata 60,-  zł -ujawnienie budynku (budynek ujawnia się tylko na użytkowaniu wieczystym gruntu oraz budynek, z którego wyodrębnia się lokale) na podstawie:

- wypisu z rejestru gruntów oraz wypisu z kartoteki budynków.

 

DZIAŁ II KSIĘGI WIECZYSTEJ – WŁASNOŚĆ

 

Wniosek o wpis w księdze wieczystej, dział II - zobacz przykładowo wypełniony wniosek

 • Opłata 150,- zł - wpis własności na podstawie:

- postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
- postanowienia o dziale spadku,
- postanowienia o zniesieniu współwłasności,
- aktu poświadczenia dziedziczenia,
- podziału majątku dorobkowego,
-wyroku rozwodowego (zawierającego orzeczenie w przedmiocie podziału majątku).

 • Opłata 200,- zł - wpis własności na podstawie:

- wyroku rozwodowego (bez orzeczenia o podziale majątku).

 • Opłata 60,- zł -zmiana danych osobowych na podstawie:

- odpisu skróconego aktu małżeństwa,
- decyzji administracyjnej,
- KRS.

DZIAŁ III KSIĘGI WIECZYSTEJ – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

 

Wniosek o wpis w księdze wieczystej, dział III - zobacz przykładowo wypełniony wniosek

 • Opłata 30,-  zł  - wykreślenie ostrzeżenia na podstawie:

- postanowienia o umorzeniu egzekucji,
- postanowienia sądowego.

 • Opłata 75,-  zł - wykreślenie praw osobistych np. dożywocie, najem, dzierżawa na podstawie:

umowy,
- aktu zgonu,
- oświadczenia uprawnionego z podpisem notarialnie poświadczonym.

 • Opłata 100,-  zł - wykreślenie służebności osobistej, służebności gruntowej, użytkowania na podstawie np.:

- aktu zgonu (służebność osobista),
- oświadczenia uprawnionego o zrzeczeniu się służebności z podpisem notarialnie poświadczonym (służebność gruntowa/ osobista/użytkowanie).

 • Opłata 200,-  zł - wpis służebności osobistej, służebności gruntowej, użytkowania na podstawie:

- aktu notarialnego,
- postanowienia sądowego (służebność osobista/gruntowa).

 

DZIAŁ IV KSIĘGI WIECZYSTEJ – HIPOTEKA

 

Wniosek o wpis w księdze wieczystej, dział IV - zobacz przykładowo wypełniony wniosek

 • Opłata 200,-  zł - wpis hipoteki (jednej)  na podstawie:

- zaświadczenia banku oraz oświadczenia właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki,
- tytułu wykonawczego,
- postanowienia sądowego
- operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego (wymagany przy wpisie hipoteki na nieruchomości rolnej o powierzchni większej niż 0,3 ha). 

 • Opłata 100,-  zł - wykreślenie hipoteki (jednej) na podstawie:

- zezwolenia banku na wykreślenie hipoteki,
- oświadczenia wierzyciela z podpisem notarialnie poświadczonym.

 • Opłata 150,-  zł - zmiana hipoteki (jednej) na podstawie np. 

- zaświadczenia banku,
- oświadczenia wierzyciela z podpisem notarialnie poświadczonym. 

 • Opłata 150,-  zł - wpis roszczenia wierzyciela hipotecznego o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne na podstawie:

- oświadczenia właściciela/-li z podpisem notarialnie poświadczonym. 

 •  Opłata 60,-  zł - przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne na podstawie np

- oświadczenia banku.

 • Opłata 60,-  zł - zmiana pierwszeństwa hipoteki na podstawie np.

- oświadczenia banku. 

 • Opłata 60,-  zł - zmiana wierzyciela na podstawie np.

- oświadczenia banku,
- umowy cesji wierzytelności.